• Gedragsregels

  De Doelstelling.
  In sport lopen de emoties vaak hoog op en gelden andere regels en gewoontes dan in andere geleidingen van de amenleving. In combinatie met de lichamelijkheid van de sport, vormt dit soms bedreigende situaties. Onplezierige gevoelens door onsportiviteit, agressiviteit of intimidatie komen helaas in de sport voor. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen die in de sport betrokken is om te werken aan de verantwoorde sport.

  Ook H.V.O.S. heeft daarin haar verantwoordelijkheid en het bestuur acht het daarom gewenst om gedragsregels op te tellen. Op het eerste gezicht misschien wat overbodig; velen zullen de inhoud waarschijnlijk al als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het nuttig ongeschreven regels tot geschreven regels te maken. Ieder weet hierdoor wat we van elkaar verwachten, weet dat men op elkaar kan rekenen en dat men elkaar in voorkomende situaties hierop kan aanspreken.

  Zo kun je als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt om aan sportief gedrag mee te werken. Meer sportiviteit zorgt voor meer plezier en een veilig gevoel bij het sporten, niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor de andere betrokkenen. Het kan daardoor ook zorgen voor werving en behoud van leden, sponsors en vrijwilligers.

  Als uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van onze verenigings-gedragsregels geldt de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd:
  “Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet”

  Het is vanzelfsprekend dat de gedragsregels op de leden en op een ieder die bij H.V.O.S. is betrokken, van toepassing zijn.

  Gedragsregels.
  Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de handbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de handbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden, voor zover het onze leden betreft, vastgelegd in deze gedragsregels, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

  In de statuten van HVOS is in artikel 6 het volgende opgenomen over de verplichtingen van de leden:

  1. De leden zijn verplicht:
   a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de algemene vergadering, het bestuur en de vanwege het bestuur ingestelde commissies na te leven;
   b. de statuten en reglementen van het Verbond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door het Verbond van toepassing verklaarde wedstrijdsbepalingen na te leven;
   c. de belangen van de vereniging en van het Verbond niet te schaden;
   d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke het lidmaatschap van het Verbond voor de leden van de vereniging meebrengt.
  2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die telkenjare door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

  Onderstaand wordt dit nader uitgewerkt in algemene en specifieke gedragsregels. A ) Algemene gedragsregels :

  • Betaal de contributie op tijd.
  • Pesten is bij onze vereniging uit den boze, zo ook vandalisme.
  • Ieder lid van de vereniging moet zich bewust zijn van zijn/haar voorbeeldfunctie.
  • Tijd = Tijd
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor geleden schade.
  • Ieder lid van de vereniging conformeert zich aan de hier omschreven gedragsregels.
  • Een seniorlid dient bereid te zijn om eenvoudige verenigingstaken te verrichten.
  • Gedraag je bij iedere andere vereniging als een waardig lid van H.V.O.S.
  • Iedere aan verenigingseigendommen toegebrachte schade wordt door het bestuur verhaald op de veroorzaker.
  • Bij wangedrag spreken leden elkaar wederzijds aan en melden dit in voorkomende gevallen ook aan de T.C.en/of bestuur.
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor om, naast de bepalingen van het N.H.V.aanvullende sancties op te leggen.
  • De vereniging spreekt de intentie uit om bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te stellen van de opgelegde sancties.

  Specifieke gedragsregelsTen aanzien van ons complex en gehuurde zalen:

  • Houdt het schoon! Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Houdt in- en uitgangen vrij voor ambulances en brandweer.
  • Auto’s, (brom)fietsen en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.

  Ten aanzien van de kleedkamers:

  • Het douchen na de wedstrijd/training is wel zo fris.
  • Roken is in de kleedkamers niet toegestaan.
  • Afval (tape, bekertjes etc.) dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
  • Het is aan niet-leden, m.u.v. de ouders/begeleiders van jeugdleden, niet toegestaan de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden te betreden.
  • Iedereen dient zich te houden aan de indeling van de kleedkamers.
  • Laat geen waardevolle spullen achter!
  • De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid.
  • Coaches, trainers, ouders en begeleiders zien hierop toe.

  Ten aanzien van de kantine:

  • Het is jeugd tot 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.
  • Roken is in de kantine niet toegestaan.
  • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
  • Een ieder wordt verzocht lege kopjes en glazen na gebruik aan de bar af te geven.
  • Aanwijzingen van het barpersoneel dienen te allen tijden te worden opgevolgd.
  • Gemorste consumpties dienen direct te worden opgeruimd.
  • Overmatig drankgebruik en wangedrag wordt niet getolereerd.
  • Het is uitsluitend met toestemming van het barpersoneel toegestaan u achter de bar te begeven.
  • De in- en uitgangen dienen vrij gehouden te worden.

  Ten aanzien van training en wedstrijden:

  • Een ieder behoort tijdig voor een training of wedstrijd aanwezig te zijn.
  • Wanneer je niet kunt trainen, meld je dan tijdig af bij de trainer.
  • Indien je niet kunt handballen ben je verplicht je vroegtijdig af te melden bij je coach of contactpersoon.
  • Om knelpunten te voorkomen dienen wedstrijden zoveel mogelijk op tijd te beginnen.
  • Tijdens de wedstrijden dient men zich te houden aan de voorschriften van het N.H.V., zoals shirt in de broek, geen lange nagels en sieraden af te doen, desnoods afplakken.

  Ten aanzien van materiaalgebruik:

  • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en de verenigingsspullen.
  • E.H.B.O.-spullen uit de koffers worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bv. oorknopjes en ringen geschied met eigen tape, niet met verenigingsmateriaal.
  • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
  • De minidoeltjes dienen na de wedstrijd direct te worden opgeruimd door trainer/coach met hulp van de ouders van de mini’s.
  • Na de laatst gespeelde wedstrijd in de zaal dienen de doelen weer opgehaald en vastgezet te worden en gebruikte spullen zoals bediening score bord en E.H.B.O. koffer e.d. opgeruimd te worden.
  • Na de laatst gespeelde wedstrijd op het veld dienen de netten uit de doelen te worden gehaald en alle gebruikte spullen zoals score bord, tafels en stoelen opgeruimd te worden.

  Ten aanzien van gesponsorde kleding:

  • Een ieder is zuinig op de gesponsorde kleding van de vereniging.
  • Aan het eind van het seizoen dienen alle gesponsorde shirts en trainingspakken bij de coaches te worden ingeleverd.
  • Per gesponsord elftal worden afspraken gemaakt over het wassen van de kleding.

  Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld:

  • Ongepast taalgebruik is niet toegestaan. Onder ongepast taalgebruik wordt verstaan overmatig vloeken, her verbaal smijten met verschillende lichaamsdelen en het gebruik van ziekteverwensingen.
  • De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijk grove overtredingen worden bestraft met een boete of een schorsing.
  • Aanwijzingen van de trainer/coach dienen opgevolgd te worden.
  • Respecteer iedere beslissing van de scheidsrechter, ook als je denkt dat die onjuist is.
  • De coach/trainer corrigeert onjuist gedrag van spelers/sters; hij wijst ze er op en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer dit met het bestuur.
  • Als lid van onze vereniging spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.
  • Blijf altijd sportief, ook bij verlies. Wordt niet boos, volgende keer beter.

  Sancties.
  In het algemeen zal het naleven van onze gedragsregels door ons allen gehandhaafd worden door het elkaar aanspreken daarop. We zijn tenslotte met z’n allen verantwoordelijk voor een goede sfeer en samenwerking binnen onze vereniging.

  Bij meer ernstige overtredingen zijn er diverse regels opgesteld met betrekking tot het opleggen van sancties.

  Het NHV heeft regels opgesteld hoe er wordt gehandeld en gestraft tijdens en rond wedstrijden. Deze informatie is beschikbaar via de website van het NHV (www.nhv.nl) onder het kopje “competitie” en dan de tab “tuchtrecht”. Op deze site is trouwens veel meer interessante informatie te vinden (de spelregels staan bv. onder het kopje “vraagbaak”).

  In de statuten van HVOS staan onder artikel 8 de volgende bepalingen opgenomen over hoe wordt gehandeld wanneer er sprake is van strafbaar handelen of handelen in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.

  1.a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  1.b Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van het Verbond, of waardoor de belangen van het Verbond worden geschaad. Ingeval van overtredingen zoals hier bedoeld is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtspraak van het Verbond, vastgelegd door de algemene vergadering van het Verbond. (deze informatie is te vinden op bovengenoemde website van het NHV).
  2 Het bestuur is bevoegd om daarnaast de volgende straffen op te leggen:
  a. berisping
  b. schorsing
  c. ontzetting (royement)